fbpx
Al. Jana Pawła II 84a,

42-214 Częstochowa

+48 607 086 265
 

Polityka Prywatności

Centrum Chirurgii Naczyniowej Częstochowa  >  Polityka Prywatności
  • Serwis prawniczy https://www.eprawohub.pl zaświadcza o zgodności dokumentu prawnego z prawem krajowym i europejskim, w tym przede wszystkim z przepisami RODO.
  • Serwis prawniczy https://www.eprawohub.pl udziela licencji wieczystej na przedmiotowy dokument prawny.
    Wieczysty Licencjobiorca niniejszego dokumentu tj. VHCenter- Centrum Chirurgii Naczyniowej, Praktyka lekarska Miłosz Bednarczyk, Al. Jana Pawła II 84a, 42-214 Częstochowa, [email protected], będący właścicielem strony https://vhcenter.pl/ zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim ustanowionych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
VHCenter
Centrum Chirurgii Naczyniowej
https://vhcenter.pl/

§ 1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny.
Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie internetowej https://vhcenter.pl/ .
Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem danych jest VHCenter – Centrum Chirurgii Naczyniowej, Praktyka lekarska Miłosz Bednarczyk, Al. Jana Pawła II 84a, 42-214 Częstochowa, [email protected], będący właścicielem strony https://vhcenter.pl/ .
Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników strony internetowej.
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Administrator danych osobowych przetwarza tylko dane osób pełnoletnich. W przypadku osób małoletnich niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 RODO tj.
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”)
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;(„ograniczenie celu”)
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;(„minimalizacja danych”)
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”)
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”)
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność”).

§3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktu zamieszczony na stronie https://vhcenter.pl/ obejmuje takie informacje jak: imię i nazwisko, adres e -mail. Decyzja o podaniu przez Pacjenta danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do wysłania formularza oraz do dalszych czynności związanych ze świadczonymi przez VHCenter usługami medycznymi .
Podstawą prawną przewarzania danych osobowych jest świadczenie usług medycznych, w tym realizacja tych usług poprzez komunikację na wskazany przez pacjenta adres email w celu umówienia, odwołania wizyty, poinformowania o możliwości odbioru dokumentów, w szczególności wyników badań, poinformowania o konieczności wykonania określonych zabiegów czy wywoływania pacjentów w celu wykonania zabiegów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
Ponadto podstawą prawną jest konieczność prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO ;
Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane również:
na podstawie obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wypełnianie obowiązków podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
w celu rozpatrywania, przekazywania skarg zgłaszanych przez pacjentów (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);
w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom poprzez zastosowanie monitoringu z funkcją nagrywania (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przechowywania dokumentacji medycznej prowadzonego leczenia w okresach określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), w celu przechowywania dokumentacji księgowej świadczonych usług medycznych, w celu dochodzenia roszczeń przez pacjenta oraz Administratora wobec pacjenta przez okres przedawnienia roszczeń, w celu świadczenia usług medycznych w okresie świadczenia tychże usług czy też do wycofania udzielonej zgody.

§4. Odbiorcy danych osobowych
Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z przepisów prawa, ze zgody klienta, oraz zakresu usług z jakich korzysta klient.
Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące na zlecenie Administratora zamówienie i zajmujące się jego obsługą: pracownicy, współpracownicy, firmy księgowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, kancelarie prawne, uprawnione organy państwowe.

§5. Twoje prawa w ochronie danych osobowych
Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, masz prawo
dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO ) z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
ograniczenia przetwarzania sowich danych osobowych (art. 18 RODO)
przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO ), tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
do sprzeciwu -art. 21 RODO
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ .
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§6. Naruszenie ochrony danych osobowych
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu –(Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

§7. W jaki sposób korzystamy z plików cookies ?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies

§8. Zmiany w polityce prywatności

Stosownie do potrzeb zastrzegamy możliwość zmiany lub modyfikacji Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie.

Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 06.10. 2020 r.